این کارگاه رو قطعا به «فرهاد سپیدفکر»تقدیم نمیکنم. چون دقیقا مثل این میمونه که کتابی رو به نویسنده اش تقدیم کنی! درسته که «فرم» این کارگاه - در ورژن اول - رو من شکل دادم اما «محتواش» بخشی از چیزهای زیادیه که از فرهاد یاد گرفتم. فرهاد بود که به من «برد فلد»،«اریک ریس» و «مایک مویر» رو معرفی کرد و با شوق فراوون افکار و ایده هاشون رو تشریح کرد. میتونم این کارگاه رو به «زمان»ی که با فرهاد گذروندم تقدیم کنم، اما به خودش نه. پس اسم فرهاد رو - بدون اجازه خودش- به عنوان مولف این کارگاه ذکر میکنم و کارگاه رو به «رادیوگیک» تقدیم میکنم که صدای نرم افزارهای آزاد در ایرانه...

تقدیم به رادیو گیک دوست داشتنی

از طرف فرهاد سپیدفکر و نوید گل پور

results matching ""

    No results matching ""