مجوز استفاده

این کارگاه تحت مجوز GPL3 و به صورت کپی لفت منتشر شده و هرگونه استفاده از آن تحت آزادی های مشخص شده تشویق میگردد.

برای آشنایی با مجوز GPL3 میتوانید به این لینک های زیر مراجعه کنید:

فارسی:https://lists.gnu.org/archive/html/www-fa-general/2013-02/msg00001.html

انگلیسی:https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

برای کسایی که میخوان در یک نگاه به صورت کلی ببینن GPL3 چه آزادی ها و محدودیت هایی براشون داره این متن کوتاه رو پیشنهاد میکنم: https://sokanacademy.com/blog/1808/post

results matching ""

    No results matching ""