منابع

سخنرانی «رهبرانی که آفریقا را تخریب کردند، و نسلی که می تواند آن را اصلاح کند» در تد:

https://www.ted.com/talks/fred_swaniker_the_leaders_who_ruined_africa_and_the_generation_who_can_fix_it?language=fa

بیوگرافی بردفلد:
https://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Feld

results matching ""

    No results matching ""