تمرین

۱-با کدامیک از گزاره های زیر موافقید:

-تجربه جهانی نشان داده است دولت ها به تنهایی میتوانند مشکلات اجتماعشان را حل کنند.

-دانشگاه ها در صف مقدم حل مشکلات اجتماع حرکت میکنند.

-کارآفرینان برای خود تولید ارزش میکنند.

کارآفرینان برای اجتماع تولید ارزش میکند.

۲-به نظر شما حل کدامیک از مشکلات زیر از عهده کارآفرینان بر می آید:

-فقر در اجتماع

-مشکلات زیست محیطی

-مشکلات فرهنگی

-پیش برد مرز های علم

-کاهش تبعیض جنسیتی

۳-کدامیک از راه حل های زیر را«ماندگار»میدانید:

-استفاده از منابع تجدید ناپذیر به عنوان انرژی

-استفاده از بودجه های دولتی برای حل نیازهای مشتریان

-استفاده از قدرت خرید مشتریان برای حل نیازهایشان

-استفاده از اسپانسرهای تبلیغاتی برای حل نیازهای مشتریان

-تاسیس کسب و کاری که برای ماندگاری به پارتی های دولتی وابسته است

-تاسیس کسب و کاری که نیاز به مجوز دولتی دارد

-قیمت گذاری ارزان برای جلب راحت تر پذیرندگان اولیه

۳-در نگاه اول ممکن است فکر کنید مسئولیت حل مشکلات اجتماع با دولت هاست.فکر می‌کنید چرا ساکنین جنگل بولدر معتقد بودند که برای حل مشکلات نباید منتظر دولت ماند؟

۴-به نظر شما اگر رهبری باهمستان های استارتاپی با دولت باشد چه خطراتی باهمستان را تهدید میکند؟

۵-به نظر شما اگر رهبری باهمستان های استارتاپی با دانشگاه ها باشد چه خطراتی باهمستان را تهدید میکند؟

۶-به نظر شما اگر رهبری باهمستان های استارتاپی با سرمایه گذارها باشد چه خطراتی باهمستان را تهدید میکند؟

۷-به نظر شما اگر کسی دوست دارد در باهمستان استارتاپی یک شهر مشارکت داشته باشد اما نمی‌تواند یک تعهد ۲۰ ساله برای اقامت در آن شهر را بدهد باید چه کار کند؟

-از کارآفرینی احتراز کند

-از فعالیت در باهمستان احتراز کند

-نقش رهبری را به عهده بگیرد

-نقش پشتیبان را به عهده بگیرد

-به نظر من باهمستان های کارآفرینی احتیاج به رهبر ندارند

۸-در گروه خود سخنرانی«رهبرانی که آفریقا را تخریب کردند، و نسلی که می تواند آن را اصلاح کند»را ببینید و درباره مضامین آن گفتگو کنید:

results matching ""

    No results matching ""